Muōi siŏh-huòi gáu chió diē-sié, nguāi bók-lō̤ bī nguāi gó huăng-hī, ĭng-ôi  bô ô hō̤-sih gì nó̤h lāu! 
Nguāi-mā ciĕng gì ngù-nṳ̆k, iā hō̤-siăh! 
Găk chió siăh-huáng, muōi siŏh-huòi nguāi dŭ mâing-mâing siăh, gâe̤ng ngiê-dāu mâ̤ siŏh-iông. Cuòi sê ká̤-sié lī? 

Leave a comment

Páng-gōng

%d bloggers like this: