Buók-bó̤

Lâng-gá nguŏk-nĭk cĭ-sèng, tiĕng gó-sê gè̤-gè̤-lióh, hàng-bók-siŏh-sì biéng liòng kó̤. Gâe̤ng sé̤ṳk-siá gì Ò̤-nàng-nè̤ng gōng: „Gĭng-nièng-màng kēng-diâng â̤ chéng-sī.“ Ĭ mâ̤ sŏng-séng: „Nṳ̄ ciē-lī MÒ̤ dĕ̤ng-tiĕng.“ Hók-ciŭ cī ngô, lĕ̤k nièng, gáu sĕk-ék, sĕk-nê-nguŏk kó̤, gó-sê buáng-gáng-bók-nōng; găk cī gūi nièng lì Hók-ciŭ gì nè̤ng, dŭ giéng-gáe̤k Hók-ciŭ chéng-tiĕng cūng-kuāng iā ciáng-siòng. Chiŭ-liòng tì-sṳ̆k iā …

Nguāi Dó̤-dā̤ Sê Duōng-chuó Lāu

Ŋuāi dó̤-dā̤ sê duōng-chuó lāu. Chṳ̆-iòng sê lâng-nóng-tiĕng, kŭng-ké héh diē kó̤, cêng-kó̤ iā kuái. Nè̤ng iā sâ̤, cêng lò̤-cò̤, bók-guó dŭ-sê hiŏng-ĭng, iā chĭng-chiék. Diêng-dông hèng-ìng-duô gà̤-dēng, nè̤ng muōng giàng muōng āi, mò̤ guāng cō̤-iêu; nguāi iâ gṳ̆ng lā̤ găk â-dāu cō̤ nâ iêu nâ, có̤ ù-giĕ-cáik gì ông-dông. Dìng-chiă-diòng ô lāu nê-mì-mā (二維碼) …

Buáng-màng Săng-găng Mò̤ Dâi Có̤

https://open.spotify.com/track/7wewAcrFQu3g9I6PDKZjGd?si=048ed9ee6d00428e Puói cī-dèu gŏ̤ tĕ̤k Gó̤-lòng gĕ̤ng mò̤ siăh-chióh Duâi-buáng-iâ dók-iòng sék-diē cī sâ̤ nó̤h (À iá, cī-â ciŏng có̤ à) Siŭ-huá-iŏk ké̤ṳk nguāi kĕ̤ gáu diê-sē̤ là Bè-lēng lì bè-lēng kó̤ Dō̤ mìng-chòng hùng-nó̤h dŭ mâ̤ có̤ DĀNG SĪ KÓ̤Also on: Douban

Nè̤ng gâe̤ng Sìng gì Gê̤ṳng-cīng

Sèng gáu gì nè̤ng Huák gì sê ging-nièng Sìng-dièng-cié ngiàng-huôi gì sióng-pieng. Gê̤ṳ-tā̤ lì gōng sê huòi-gṳng. Lì lāu Hiā sèng-hâiu sê buáng-buò, nguāi káng uòng diēng-lāng, chīng-chīng chók lì, ciáng-hō̤ iā huông cêu tiang-giéng ô nè̤ng hū kēu-hô̤. Diô bieng nè̤ng iâ muōng lì muōng sâ̤. Mò̤ nióh òng, kui-dô̤ gì nè̤ng lì lāu. I giék lā̤ ció-lièng-sìng, méng ché̤ṳ sèng-sāu, puak-buô ūng-ūng-lióh. Âu-sāu gṳng lā̤ sioh doi nè̤ng, sê̤ṳng lā̤ chók-sùng gì i-siòng, sioh beng páh lā̤ chiū, sioh beng huòi-duōng tàu ché̤ṳ. I gáuk-nè̤ng …

Sĕk-lĕ̤k Màng-buŏ Ĭng gâe̤ng Huă

Ciáng-nguŏk sĕk-lĕ̤k màng-buŏ, nguāi gáe̤h hèng-lī buăng diōng sé̤ṳk-siá. Sé̤ṳk-siá gó mò̤ bék-nè̤ng, nguāi cīng-lī uòng, cê-gă chók-muòng, kó̤ siăh Nĭk-buōng-chái. Gĭng-guó bòng-biĕng gì chŏng, háe̤ng-háe̤ng cêng cáh. Chió-diē tē̤ng chók góng-góng, iā chiông â̤ kiĕu-hiōng dó̤i-méng kāng-muòng-giāng gì bŏ̤-liè. Hiā sèng-hâiu tiĕng áng mò̤ nióh-òng, sèng-dău diê siŏh-ciáh dòng-buŏ-giāng-dé sáe̤k lāu sáe̤k-páu, hĭ-hĭ-chéu bié …

Â-dáu Buŏ-sì Mò̤ Dô̤-lī

Hók-ciŭ iĕk-tiĕng, tiĕng-ké cêu mò̤ gōng dô̤-lī. Â-dáu buóh chók muòng, muōng ché̤ṳ-siŏh-ché̤ṳ ngiê-sāu, nĭk-tàu cêng chiông â̤ hiĕk diē-lì. Gáu lāu ék-cèng làu, kŭi sō̤-siè, dò̤ chók chiă—dāng sī lāu—tiĕng hàng-bók-siŏh-sì dâung-ṳ̄, muōng dâung muōng duâi. Buóh dĭk-ciék giàng, chiū-uōng mā-siông lâng kó̤, giăng cè̤ṳng siŏh-sĭng, diōng-chió dò̤ ṳ̄-ĭ sê̤ṳng. Tiĕng gà̤-dīng dŭ-sê hùng, …